Årsmöte 2022

Luleå Skärgårdsförening Årsmöte 2022

Söndag 20/3 2022 kl. 18.00

Boulehallen, Örnäset

 1. Till mötesordförande valdes Nils Sundberg och till sekreterare för årsmötet valdes Elin Lundkvist

 1. Mötet är behörigen utlyst. Mötet har utlysts via hemsida och mailutskick en månad innan mötet och det har därtill utgått en påminnelse på mail.

 1. Röstlängden fastställdes. Med på mötet var 22 medlemmar.

 1. Dagordningen fastställdes

 1. Som justerare för dagens protokoll valdes Lennart Pettersson

 1. a) Verksamhetsberättelsen är kort och koncis och uppläses av Tina Gedeborg. Efter årsmöte 2021 samt konstituerande styrelsemöte har styrelsen samlats till ett möte under året. Därtill har representanter för styrelsen deltagit i ett möte med kommunen.  Tillägg är att föreningen nu är med i LTU:s projekt “full täckning” som handlar om att öka mobiltäckning och bredbandstillgång i Luleå Skärgård.

Mats Gustafsson ger en snabb genomgång av det möte som representanter från föreningen haft med Luleå kommun, angående isvägar, skoterleder och förfallstrafik. Verksamhetsberättelsen godkändes.

b) Ekonomisk redovisning för räkenskapsåret 2021 delgavs av kassören Mats Gustavsson genom föreningens resultat- och balansräkning. Den ekonomiska redovisningen godkändes.

 1. Revisorerna Marianne Nilsson och Margareta Johansson tillstyrker den ekonomiska redovisningen och ger styrelsen ansvarsfrihet.

 1. Mötet beviljar ansvarsfrihet för styrelsen

 1. Medlemsavgift fastställs till gällande: 100 kr/medlem och år.

 1. Under punkten verksamhetsplan ställdes frågan om vad föreningen skall göra och förslag på detta efterlyses, bland annat gällande hur föreningens medel skall fördelas på aktiviteter etc. Föreningen har de senaste två åren inte varit särskilt aktiv i detta pga corona-pandemin. Förslag som uppkom var att arrangera en sommarfest, kryssning/räkfrossa med Laponia. Skriva vad föreningen gör i lokala tidningar/media. Starta en festkommitte inför kommande 25-års jubileum 2023, Deltaga på riksförbundets möten.

 1. Fastställande av arvoden och traktamenten. Mötet fastställer att man som tidigare inte skall ha några arvoden eller traktamenten till styrelsen.

 1. Under mötet valdes följande till styrelseledamöter och ersättare för 1 alt 2 år:

Susanne Törnlind väljs på två år som ersättare Hindersön

Andreas Josbrandt väljs på två år som ersättare Långön

Johan Rönnbäck väljs på ett år som ledamot Långön

Kjell Forss väljs på två år som ledamot Kälkholmen

Mats Gustafsson väljs på två år som kassör/ersättare Storbrändön

Janne Scott väljs på två år som ledamot Junkön

Ulrika Lindstedt väljs på ett år som adjungerad Brändöskär

Johan Björklund väljs på ett år som adjungerad Brändöskär

Elin Lundkvist väljs på två år som sekreterare/ledamot Sandön

Nils Sundberg väljs på ett år som adjungerad Småskär

Morgen Yngvesson väljs på två år som ersättare Kallaxön

 1. Under mötet valdes följande till Revisorer resp revisorssuppleanter för 1 år:

Margaretha Olovsson Sandön Revisor

Marianne Nilsson Långön Revisor

Mats Malmström Storbrändön Revisorsuppleant

 1. Då valberedning ej kunde utses av årsmötet överlämnas det till styrelsen att arbeta för att hitta personer till valberedningen.

 1. inga motioner har inkommit

 1. Övriga frågor:

Kommer LSF att jobba med projekt malmporten?

Förslag om att årsmötesprotokoll skall skickas till alla medlemmar

förslag/förfrågan om huruvida representanter från kommunen bör vara med på styrelsemöten, något som man gjort tidigare.

 1. Mötet avslutas

Vid protokollet             Mötesordförande         Justerare

Elin Lundkvist                 Nils Sundberg            Lennart Pettersson

___________________        ___________________    ____________________