Årsmöte 2023

PROTOKOLL LULEÅ SKÄRGÅRDSFÖRENING ÅRSMÖTE
2023-03-19 I BOULEKLUBBENS LOKALER LULEÅ.

Deltagare: Ordförande Anders Bensryd, Kassör Mats Gustafsson och ytterligare  15 av föreningens medlemmar.

Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

 1. Till ordförande för mötet valdes Anders Bensryd. Till sekreterare för mötet valdes Marianne Nilsson.
 2. Mötet förklarades behörigen utlyst.
 3. Röstlängd fastställdes.
 4. Dagordning fastställdes.
 5. Roger Johansson utsågs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.
 6. Ordförande läste upp föreningens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2022-03-20 tom 2023-03-19. Under året har fyra styrelsemöten hållits. Eftersom man vid förra årsmötet inte lyckades få någon att ställa upp i valberedning fick styrelsen det uppdraget. Representanter till styrelsen har saknats från flera av öarna. En uppskattad aktivitet var den kryssning med Laponia som anordnades i augusti. Föreningen har haft 100 medlemmar under 2022.Mötet beslutade att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.
 7. Kassören gav rapport om föreningens ekonomi. Marianne Nilsson läste upp revisionsberättelse för verksamhetsåret 2022.
 8. Mötet beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret.
 9. Mötet beslutade om oförändrad medlemsavgift för 2024, dvs 100 kr per medlem. Medlemsavgiften ska vara betald 2024-01-31.
 10. Verksamhetsplan och budget.
  Läget i föreningen är för närvarande kritiskt. Det är mycket svårt att få medlemmar som vill engagera sig i föreningsarbetet. Diskussionen under mötet kom till stor del att handla om hur vi ska gå vidare i den situation som vi nu är i. Ordförande och sekreterare har meddelat att de inte ställer upp för omval.
  Måste föreningen läggas ned? Ska föreningen hållas vilande?
  Alla måste hjälpa till att försöka hitta intresserade och engagerade medlemmar.
  Beslut togs om att ordna ett nytt, extra årsmöte i Bouleklubbens lokaler 2023-04-02 kl. 16.00.
 11. Mötet beslutade att inga arvoden och traktamenten ska utgå, dvs som tidigare. Styrelsen bjuds på julmiddag.
 12. Val av styrelseledamöter och ersättare för 1 alt. 2 år.
  Ordförande:            Vakant (!)
  Vice ordförande:    Tina Gedeborg, 2 år, omval.
  Hindersön:              Jonny Stålarm, 2 år, omval.
  Degerön:                  Vakant.
  Långön:                   Roger Johansson, 2 år, nyval.
  Kälkholmen:           Lars Göran Karlsson (ersättare) 2 år, omval.
  Junkön:                    Vakant.
  Adjungerad:            Johan Björklund, 1 år, omval.
  Altappen-Likskär:  Vakant.
  Kunoön:                   Åke Åström, 2 år, omval.
  Sandön:                    Elin Lundqvist, Tommy Larsson (ersättare) 2 år, omval.
  Adjungerad:             Nils Sundberg, 2 år, omval.
  Kallaxön:                  Anders Olsson, 2 år, omval.
  Storbrändön:           Anders Bensryd, 2 år, omval.
 13. Val av revisorer.
  Margareta Olofsson, Marianne Nilsson, 1 år, omval.
  Revisorssuppleanter, 1st. för 1 år. Vakant.
 14. Val av valberedning.
  3 personer varav 1 sammankallande. Vakant.
 15. Inga motioner hade inkommit till styrelsen.
 16. Övriga frågor.

Fråga ställdes om person som inte har skärgårdsstuga kan vara medlem i föreningen. Ja, man kan vara medlem ändå.

Boende/stugägare på Kälkholmen har problem med att kunna gå över till ön då marken blivit “sargad” av maskin i samband med dragning av fiberkabel till ön.

Kjell Eriksson utsågs att även fortsättningsvis representera föreningen i byaforum och landsbygdsrådet.

 

……………………………………………..

Marianne Nilsson, mötessekreterare

 

Protokollet justeras

…………………………………………….           …………………………………………….

Roger Johansson                                      Anders Bensryd