Årsmöte 2016

Luleå Skärgårdsförening

Protokoll från årsmöte den 3 april 2016.

Före årsmötesförhandlingarna informerade projektledaren för kommunens projekt på Södra Hamnplan, Willy Sundling, om planerna för Skärgårdens Hus.

§1. Till ordförande för mötet valdes Mats Karlsson och till sekreterare valdes Kjell Eriksson.

§2. Kallelsen till mötet godkändes.

§3. Röstlängden godkändes.

§4. Dagordningen för mötet godkändes.

§5. Till justerare för protokollet valdes Johnny Stålarm och Bror-Einar Johansson.

§6. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2015 godkändes.

§7. Revisorernas berättelse för 2015 redovisades.

§8. Årsmötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för år 2015.

§9. Medlemsavgiften fastställes till oförändrade 100 kr per medlem. Avgiften ska vara inbetalad senast den 31 maj.

§10. Årsmötet antog följande verksamhetsplan för nästa verksamhetsår.

Vi skall under året verka för att vårt samarbete med Luleå kommuns politiker och tjänstemän förbättras och fördjupas. Främst inom områdena kommunikationer inkl isvägar. När det gäller isvägar pågår samtal med ansvariga tjänstemän. Dessa sköts i första hand av våra specialister Leif Holmberg och Johnny Stålarm.

Vi skall även arbeta för att få påverka kommunens arbete med strategiplanen vad gäller skärgården.

Vi ska fortsätta att utveckla hemsidan. Där ska vi skriva några nyhetsbrev under året ( ca 3 st )

Följande arbetsgrupp utsågs för att komma med förslag till åtgärder för att förbättra medlemsutvecklingen

Herbert Öqvist (sammankallande), Mats Karlsson, Margareta Olofsson, Bror- Einar Johansson och Gunnel Berglund.

Övriga åtgärder

–          Hos kommunen aktualisera snöröjning av en vägsträcka på Sandön
–          Utreda orsaken till att vissa fastigheter inte får fullvärdesförsäkring

§11. Årsmötet beslutar att arvoden och traktamenten inte ska betalas ut.

§12. Årsmötet beslutar att på valberedningens förslag förrätta följande val

Representanter Långön

Herbert Öqvist, ord
Stefan Sjöberg, ers

Representanter Kälkholmen

Lennart Pettersson, ord
Lars- Göran Karlsson, ers

Representanter Kallaxön

Mikael Degermark, ord
Anders Olsson, ers

Representanter Storbrändön

Bengt Öqvist, ord
Mats Gustavsson, ers

Adjungerade

Stina Westerberg, Brändöskär
Gunnel Nygren, Bergön
Ann Jonsson, Hindersön
Leif Hjelte, Småskär

Revisorer

Lars Sandström, Storbrändön
Tina Gedeborg, Långön

Revisorsersättare

Mariann Nilsson
Margareta Olofsson

Representant Luleå byaforum

Mats Karlsson

§13. Till valberedning för två år väljs, Tina Gedeborg (sammankallande), Lotta Sundling och Ellinor Sjöberg.

§ 14. Ordföranden förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet

Kjell Eriksson

Justeras

Johnny Stålarm

 

Mats Karlsson

 

Bror- Einar Johansson

Kommentera