Årsmöte 2017

Luleå Skärgårdsförening

Protokoll från årsmöte den 26 mars 2017.

 • 1. Till ordförande för mötet valdes Ola Berglund och till sekreterare valdes Kjell Eriksson.
 • 2. Kallelsen till mötet godkändes.
 • 3. Röstlängden godkändes.
 • 4. Dagordningen för mötet godkändes.
 • 5. Till justerare för protokollet valdes Lennart Pettersson och Johnny Stålarm.
 • 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2016 godkändes.
 • 7. Revisorernas berättelse för 2016 redovisades.
 • 8. Årsmötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för år 2016.
 • 9. Medlemsavgiften fastställes till oförändrade 100 kr per medlem. Frågan om sista betalningsdag hänskjuts till styrelsen.
 • 10. Årsmötet antog ett av kassören utarbetat och presenterat förslag till budget som biläggs protokollet.
 • 11. Årsmötet beslutar att arvoden och traktamenten inte ska betalas ut.
 • 12. Årsmötet beslutar att på valberedningens förslag förrätta följande val

Representanter Junkön

Lars Lund, ord,2 år

Jan Skott, ers 2 år

Hindersön

Johnny Stålarm, ordinarie 2 år

Kjell Eriksson, ers 2 år

Degerön/Uddskär

Leif Holmberg, ord 2 år

Per Pettersson, ers 2 år

Altappen/Likskär/Lövgrundet

Jan Holm,ord 2 år

Ersättare, vakant

Sandön

Ola Berglund, ord 2 år

Lennart Larsson, ers 2 år

Kunoön

Åke Åström,ord 2 år

Ersättare vakant

Revisorer

Lars Sandström,Storbrändön, ord 1 år

Margareta Olofsson,Sandön, ord 1 år

Marianne Nilsson,Småskär, suppl 1 år

Ulf Bergström,Junkön, suppl 1 år

Fyllnadsval till val beredningen för 1 år pga avsägelse från Tina Gedeborg

Tommy Larsson, Sandön

Sammankallande i valberedningen, Lotta Sundling, Hindersön

 • 14. Ordföranden förklarar mötet avslutat.

 

Vid protokollet

Kjell Eriksson                                                                                          Ola Berglund

Justeras

Johnny Stålarm                                                                                     Lennart Pettersson