Extra Årsmöte 2023

PROTOKOLL EXTRA ÅRSMÖTE LULEÅ SKÄRGÅRDSFÖRENING
2023-04-02 I BOULEKLUBBENS LOKALER LULEÅ.

Deltagare:
Avgående ordförande Anders Bensryd, avgående kassör Mats Gustafsson och ytterligare 13 av föreningens medlemmar enl. deltagarlista.

 1. Till ordförande för mötet valdes Anders Bensryd.
 2. Till sekreterare för mötet valdes Marianne Nilsson.
 3. Johnny Stålarm valdes att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.
 4. Val av styrelserepresentanter. Efter att ingen ny ordförande och sekreterare kunde utses vid det ordinarie årsmötet 23-03-19, har förslag inkommit om nya styrelserepresentanter enl. följande:Ordförande: Erika Hansson för 2 år
  Vice ordförande: Johnny Stålarm för 2 år
  Kassör: Jan Skott för 1 år, fyllnadsval
  Sekreterare: Susanne Nilsson Skott för 1 år, fyllnadsvalInga övriga förslag framkom.
  Mötet beslutade att välja ovanstående.
 5. Kjell Forss, representant för Kälkholmen har avsagt sig sitt uppdrag. Till ny representant för Kälkholmen valdes Niklas Sigfridsson.
 6. Korrigering. Vid det ordinarie årsmötet valdes Åke Åström till representant för Kunoön för 2 år. Han är numera inte fastboende på ön. Därmed väljs han för 1 år.
 7. Val av valberedning. Ingen valberedning kunde utses. Mötet beslutade att uppdraget ges till styrelsen.
 8. Nya ordförande Erika Hansson presenterade sig och berättade om nya styrelsens planer för arbetet i föreningen. De vill arbeta för att öka medlemsantalet. De vill också ordna aktiviteter för medlemmarna. Att arbeta med “bredare focus” dvs frågor som berör fler medlemmar, inte bara de fastboende. Planen är att ordna minst ett medlemsmöte förutom årsmötet.
 9. Kjell Eriksson som representerar skärgårdsföreningen i Landsbygdsrådet och Byaforum informerade om ett kommande möte med Byaforum: Persöns byahus 23-04-25 kl.18.30. Vid mötet kommer frågan om service i byarna och skärgården att behandlas. Medlemmar från olika öar är välkomna med synpunkter och önskemål.
 10. Avgående styrelse tackades för sitt arbete i föreningen. Mötet avslutades.

Vid protokollet:

…………………………
Marianne Nilsson

Justeras

…………………………..      …………………………
Erika Hansson, ordf.   Johnny Stålarm, vice ordf.