Konstituerande styrelsemöte 2017

Luleå Skärgårdsförening

Protokoll från konstituerande styrelsemöte den 26 mars 2017.

Närvarande:  Ola Berglund, Kjell Eriksson, Ann Jonsson, Lennart Pettersson, Johnny Stålarm,  Leif Hjelte, Leif Holmberg,Stefan Sjöberg, Jan Skott, Herbert Öqvist, Lars Lund, Åke Åström, Tina Gedeborg.

 • 1. Till ordförande för mötet väljs Ola Berglund och till sekreterare väljs Kjell Eriksson.
 • 2. Till justerare för protokollet väljs Johnny Stålarm.
 • 3. Till ordförande för ett år väljs Tina Gedeborg.
 • 4. Till vice ordförande för ett år väljs Ola Berglund.
 • 5. Till kassör för ett år väljs Jonas Wikström.
 • 6. Till sekreterare för ett år väljs Herbert Öqvist.
 • 7. Till ansvarig för medlemsregistret väljs Jonas Wikström.
 • 8. Till adjungerade ledamöter för 1 år väljs

Jonas Wikström, Sandön, Leif Hjelte, Småskär, Ann Jonsson, Brändöskär, Gunnel Nygren, Bergön och Tina Gedeborg, Långön.

 • 8. Representationen i styrelsen från Luleå kommun är tills vidare vakant. Ordföranden får i uppdrag att kontakta kommunen i frågan.
 • 9. Föreningens postadress är Luleå Skärgårdsförening, c/o Jonas Wikström, Granskogsgatan 18, 976 36 Luleå. E-post jonwik@gmail.com.
 • 10. Föreningens firmatecknare för ett år är ordförande, kassör och sekreterare var för
 • 11. Kjell Eriksson får i uppdrag att hos kommunen ta reda på Luleå Byaforums roll och uppgifter så att val av föreningens representant kan göras vid nästa styrelsemöte.
 • 12. Fr o m år 2018 är sista betalningsdagsdag för medlemsavgiften den sista februari.
 • 13. Styrelsen anser att det finns ett behov av ett arbetsutskott för att bl a få en snabbare hantering av aktuella frågor och beslutar därför att för 2 år välja följande ledamöter till utskottet

Tina Gedeborg,ordf

Ola Berglund, v ordf

Herbert Öqvist, sekr

Jonas Wikström

Lars Lund

 • 14. Styrelsen beslutar att uppdra till arbetsutskottet att ta fram ett förslag till plats och upplägg för 2017 års sommarfest.
 • 15. Kommunen har inlett en utredning om förfallstrafiken. Styrelsen beslutar uppdra till Tina Gedeborg och Johnny Stålarm att hos kommunen efterhöra hur utredingen fortskrider.
 • 16. Tina Gedeborg får i uppdrag att kontakta Särgårdarnas riksförbund för att bl a informera om de förändringar som skett i föreningen.

 

Vid protokollet

Kjell Eriksson

Justeras

Johnny Stålarm