Årsmöte 2015

fört vid årsmöte med Luleå Skärgårdsförening
22 mars 2015, kl 18.00 i Malmgården, Luleå

Mats Karlsson hälsade deltagarna välkomna och öppnade årsmötet.

 1. Som mötesordförande valdes Mats Karlsson och till sekreterare Hubbe Öqvist.
 2. Mats K. hade problem med mailadresser som var felaktiga men genom att ringa så ansåg han att han nått de allra flesta medlemmarna. Mötet ansåg att behörig kallelse hade utlysts.
 3. En lista där deltagarna fick skriva in sina namn och andra uppgifter skickades runt och beslutades utgöra röstlängd.
 4. Dagordningen fastställdes.
 5. Till att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll utsågs Ola Berglund och Per-Olof Johansson.
 6. Mats läste upp delar av verksamhetsberättelsen som godkändes.
 7. Tina Gedeborg läste upp revisionsberättelsen som godkändes.
 8. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
 9. Beslutades att medlemsavgiften skall vara som tidigare, dvs 100 kronor per person och år. Ett förslag om familjerabatt, 100 kr per familj anammades inte av deltagarna.
 10. En budget för verksamheten hade upprättats av Ann Jonsson. Den godkändes.
 11. Beslutades att inga arvoden eller traktamenten skulle utgå till styrelseledamöterna, däremot reseersättningar enligt statliga reglementet.
 12. Val av styrelseledamöter för två år…
 13. Kjell Eriksson och Johnny Stålarm representerande Hindersön. Leif Holmberg och Per Pettersson representerande Degerön/Uddskär. Ola Berglund och Lennart Larsson, representerande Sandön, den sistnämnde nyvaldes. Mats Karlsson och Robert Karlsson representerande Junkön. Som ny styrelsemedlem, representerande Kunoön utsågs Åke Åström som hälsades välkommen. Som adjungerade styrelseledamöter valdes Stina Westerberg, Leif Hjelte, Gunnel och Roland Nygren, Ann Jonsson samt Per Hägglund. Samtliga omvaldes.
 14. Till revisorer omvaldes Göran Littorin och Tina Gedeborg smt till revisorssuppleanter Glenn Gåhlin (omval) och Marianne Nilsson, nyval.
 15. Valberedningen, Tina Gedeborg (sammankallande), Lotta Sundling och Mats  Malmström omvaldes.
 16. Inga motioner hade inlämnats.
 17. Under punkten Övriga frågor behandlades följande ämnen: Hemsidan, en katastrof. Styrelsen fick i uppgift att se till att en web-administratör utses. Förfallstrafiken, i södra skärgården finns en tänkbar entreprenör med hydrokopter. Beslutades att föra ärendet till Fritidsförvaltningen för avtalsskrivning. Bron till Sandön, Ola B. starkt engagerad och berättade om läget idag och inom förväntad framtid. Medlemmarna kräver en aktuell medlemsmatrikel, styrelsen fick i uppdrag att skapa en uppdaterad  medlemsförteckning. Det framkom ett önskemål om att föreningen bör ha fler medlemsmöten. Styrelsen skall agera i frågan. Styrelsen fick i uppdrag att undersöka möjligheten att adjungera en person från Rödkallen.
 18. Ordföranden avslutade mötet och inbjöd till Kaffe/The med suveräna smörgåsar, stort beröm till ”kallskänkan” Barbro Ökvist, Junkön.
Herbert Öqvist, sekr. Mats Karlsson, ordf.
Ola Berglund, justeringsman P-O Johansson, Justeringsman

Kommentera