Stadgar

STADGAR FÖR LULEÅ SKÄRGÅRDSFÖRENING fr. o. m. 2018

§ 1 FÖRENINGENS NAMN
Föreningens namn är Luleå skärgårdsförening

§ 2 ÄNDAMÅL
Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst neutral. Medlemmarnas mål är:
a) att förbättra de heltids- och deltidsboendes levnadsvillkor
b) att främja skärgårdens näringsliv
c) att skydda och vårda skärgårdens miljö

§ 3 HEMORT
Föreningens hemort är Luleå kommun

§ 4 MEDLEMSKAP
Medlemskap kan erhållas av den som är fast boende eller deltidsboende i skärgården eller i övrigt sympatiserar med föreningens ändamål enligt §2. Medlemskap uppkommer genom att årsavgift erlagts. Medlem som uppenbarligen kränker föreningens anseende, motverkar dess syfte och ändamål eller begår svårare brott mot föreningens stadgar kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. Innan dess skall vederbörande få tillfälle att förklara sig.

§ 5 STYRELSENS SAMMANSÄTTNING OCH ARBETE
Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter. Den beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge verksamhetsberättelse till årsmötet för det senaste räkenskapsåret. Styrelsen skall bestå av en ordinarie representant och en personlig ersättare representerande varje ö med bofast befolkning.

Principen skall vara att, så långt det är möjligt, skall styrelsemedlemmar väljas på två år, där hälften väljs vid udda års årsmöten och hälften vid jämna. Årsmötet kan årsvis utse styrelseledamöter och personliga ersättare, representerande andra öar med icke fastboende.

Styrelsen, och vissa styrelseposter, som ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör utses av årsmötet, där ordförande och kassör ej kan väljas för samma tidsperiod. Endast medlemmar kan väljas till styrelsen.

Om någon i styrelsen avgår under vald period skall valberedningen sammankallas för förslag till ny styrelsemedlem, som då skall utses av styrelsen fram till nästa årsmöte. Styrelsen sammanträder när ordföranden eller minst två ledamöter så påkallar. Styrelsen är beslutsför när minst en tredjedel av de valda ordinarie styrelsemedlemmarna eller styrelsemedlemmar valda som ersättare är närvarande.

Kallelse skall skickas till ordinarie ledamöter, ersättare samt till medlemmar i valberedning, revisorer och andra förtroendevalda senast 10 dagar före mötet. Rösträtt vid styrelsemöten har ordinarie medlemmar samt ersättare för ordinarie medlem om denne (ordinarie) ej deltar i mötet. Principen skall vara, en röst per ö.

Styrelsen kan inom sig bilda ett arbetsutskott bestående av minst tre och högst sju styrelsemedlemmar. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst, förutom vid personval då lottning skall ske.

§ 6 ÅRSAVGIFT
Årlig medlemsavgift skall utgå med belopp som fastställs av årsmötet, så och tid för betalning.

§ 7 FÖRENINGSMÖTEN m.m.
Föreningsmöten hålles enligt beslut av årsmötet eller på kallelse av styrelsen.
Årsmötet skall hållas under mars månad, årligen. Kallelse skall ske genom e-mail till de som har e-postadress, till övriga i form av brev, senast tre veckor före mötet.

Verksamhetsåret och räkenskapsåret omfattar tiden 1 jan – 31 dec. Styrelsens arbetsår omfattar tiden från årsmötet till årsmötet påföljande år.

Rösträtt vid årsmöte/medlemsmöten har varje medlem som har betalat årsavgift i rätt tid för verksamhetsåret.

Varje medlem har en röst. Omröstning sker öppet om mötet inte beslutat annat . Beslut sker genom enkel röstöver vikt. Vid lika röstetal har mötets ordförande utslagsröst, vid personval sker avgörandet genom lottning.

§ 8 FIRMATECKNARE
Föreningens firma tecknas av ordförande, sekreterare och kassör i förening eller var för sig.

§ 9 RÄKENSKAPER OCH REVISION
Föreningens räkenskapsår ska vara kalenderår. Styrelsens verksamhetsberättelse inkluderande ekonomisk redovisning ska överlämnas till föreningens revisorer senast tre veckor före årsmötet

§ 10 UPPLÖSNING OCH STADGEÄNDRING
För upplösning av föreningen eller stadgeändring erfordras två tredjedels majoritet vid två på varandra följande medlemsmöten varav minst ett skall vara ordinarie årsmöte. Frågan skall ha kungjorts i kallelsen. Om beslut om stadgeändring sker genom fullständig enighet skall stadgeändring ske omedelbart.

Om föreningen upplöses skall dess nettotillgångar överlämnas till den förvaltning i Luleå kommun som vid tillfället handlägger skärgårdsutvecklingsfrågor.

§ 11 DAGORDNING VID ÅRSMÖTET

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 2. Fråga om mötet är behörigen utlyst
 3. Fastställande av röstlängd
 4. Fastställande av dagordning
 5. Val av två justeringsmän
 6. Verksamhetsberättelsen
 7. Revisionsberättelse
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Medlemsavgift för kommande verksamhetsår och tid för inbetalning
 10. Verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret. Disposition av tillgängliga medel.
 11. Fastställande av arvoden och traktamenten
 12. Val av styrelseledamöter, ersättare, ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör för ett alt. två år
 13. Val av två revisorer samt två revisorsersättare för ett år
 14. Val av valberedning bestående av tre medlemmar varav en är sammankallande
 15. Behandling av förslag från styrelsen (propositioner)
 16. Behandling av förslag (motioner) som skriftligen inlämnats till styrelsen av medlemmar i föreningen senast fyra veckor före årsmötet
 17. Övriga frågor
 18. Årsmötets avslutande.

Dessa nya, reviderade stadgarna antogs av årsmötet 2018-03-25