Skärgårdsutveckling

Yttrande över plan för skärgårdsutveckling

Luleå skärgårdsförening har följande yttrande över ”Plan för skärgårdsutveckling”.

Vår förening har enligt sina stadgar som ändamål att
-förbättra de heltids- och deltids boendes levnadsvillkor
-främja skärgårdens näringsliv
-skydda och vårda skärgårdens miljö

Föreningen har funnits i 25 år och har f n 131 medlemmar. Styrelse 2023 | Luleå skärgårdsförening (luleskargard.se)

Vi tycker att planen generellt uttrycker goda ambitioner för skärgårdens utveckling med innebörden att ”det i framtiden ska finnas goda möjligheter till att vistas bo och bedriva verksamhet i skärgården”- vilket uttrycks i planens inledning.

Det finns huvudsakligen inte heller något att invända mot de allmänt formulerade målen inom de olika avsnitten.

Men vi anser att planen dels har för stark betoning på det rörliga friluftslivet, dels bör ha större inslag av konkreta åtgärder.

Hur utvecklingen blir är till syvende och sist till stor del beroende på vilka resurser kommunen är beredd att satsa och vad man satsar på.

I det följande redovisar vi synpunkter och förslag inom de sex områden som omfattas av de generella riktlinjerna.

1. Natur- och kulturmiljövärden

-sjöbodar och båthus utgör en viktig del av kulturmiljön. De öar som är gamla fiskelägen med stort inslag av sjöbodar är också väldigt attraktiva för både bebyggelse och besök. Dessa byggnader är ursprungligen byggda för framför allt fiskets behov. Den användningen är inte lika aktuell idag. Det bör därför vara möjligt att få använda dessa byggnader för annat och modernare ändamål även om mindre förändringar görs av exteriören.

I vissa fall medför landhöjningen att sjöbodar inte kan användas till det de är avsedda för. Det bör då vara möjligt att åtgärda genom t ex flyttning.

-ändamål och geografisk avgränsning bör anges för planerade kommunala naturreservat

2. Friluftsliv

-i den norra delen av skärgården finns bara en anläggning på DegeröBörstskär. Där är det stort behov av muddring pga landhöjningen. Detta bör snarast utföras.

-anordningar riktade till barn bör finnas på öar där så är lämpligt och möjligt.

-Hindersöstallarnas hamnområde är sannolikt den mest nyttjade utgångspunkten för Lulebornas utflykter vintertid till ytterskärgården. Eftersom parkeringen då är tillgänglig för alla är det rimligt att kommunen deltar i finansieringen av snöröjningen. Parkeringsbehovet är så stort att hela parkeringen snöröjs och bekostas helt av hamnföreningen.

3. Boende i skärgården

-vi förutsätter att med boende avses både heltids- och deltidsboende

-mycket bra ambition kommer till uttryck i 2:a stycket: ”Kommunen ska skapa förutsättningar för att de som väljer att bo i skärgården fortsatt ska kunna det osv.”

-om ny bebyggelse ska kunna tillkomma måste lättnader i strandskyddet ske. Detta behövs för både uppförandet av bostadshus och för att anordna trygg båtangöring .

-vid försäljningen av Jopikgården på Hindersön bör kommunen på lämpligt sätt verka för att detaljplanerade uthyrningsstugor byggs snarast möjligt.

-vissa öar t ex Hindersön har vägar. Kommunen får årligt statsbidrag för underhållet men detta är eftersatt. Vägarna är en stor tillgång och till glädje för både boende och besökare och bör bli föremål för ett bättre underhåll.

4. Näringslivet

-stödet för fiske och jordbruk uttrycks på ett positivt sätt. Men hur stödet ska ske bör preciseras och ske i samråd med berörda som bedriver dessa verksamheter.

-laxfisket i närheten av Sandön och i delar av Hertsöfjärden påverkas starkt av projekt i den inre delen av skärgården. Om etablerade fiskeplatser måste överges måste berörda fiskare kompenseras.

-kommunen bör engagera sig i frågan om begränsning av det industrimässiga fiske efter strömming som sker i Bottenviken.

-kommunen bör verka för att närmast berörda av ev vindkraftsparker erhåller ersättning för de störningar som uppstår

5. Kommunikationer

-pendelbåtstrafiken utgör en mycket uppskattad service. Ev nedläggning av trafiken medför att både Långön och Storbrändön kommer att sakna turbåt pga för små hamnar för den stora turbåten. I praktiken blir även hel-och deltidsboende på Hindersön och Junkön utan turbåt pga dels för lång färdtid, dels problem att veckovis lämna bilen i Södra hamn. Bilarna lämnas idag i Hindersöstallarnas bevakade hamn som är avgångshamn för denna båttrafik.

Avveckling av pendelsbåtstrafiken strider sammanfattningsvis mot alla goda föresatser i planen om att bl a skapa förutsättningar för boende i skärgården och att det i framtiden ska finnas goda möjligheter till att bo, vistas och bedriva verksamhet i skärgården.

-bra att muddring säkerställs till hamnar mm med turbåtstrafik samt även till andra kommunala anläggningar

-prioritering av muddring bör ske där det har betydelse för både boende och rörliga friluftslivet

-förfallstrafiken under höstförfallet bör förbättras så att trafik säkerställs för hela förfallsperioden.

-varför skall vi behöva uppge om vi skall handla, eller besöka läkare? Övriga luleåbor behöver väl inte uppge syftet med resan. Kollektivtrafiken är för alla.

– för att kunna leva i skärgården måste vi erbjuda småbarnsfamiljerna skolskjuts.

6. Teknisk infrastruktur.

-tillstyrker föreslagna riktlinjer

-vill att man tittar på moderna lösningar, tex drönartrafik som kan leverera medicin, provresultat etc

Luleå den 15 december 2023

Styrelsen i Luleå Skärgårdsförening, genom ordförande Erika Hansson

Det här inlägget postades i Remiss, Skärgårdsutveckling. Bokmärk permalänken.